19lipiec2018

TOP 500

II Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators

W dniach 9-10 maja w Warszawie odbył się II Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators, który był okazją do spotkania absolwentów programu z przedstawicielami instytucji zajmujących się kreowaniem środowiska innowacyjnego w Polsce oraz współpracą polsko-amerykańską. Wydarzenie, które skupiło ponad 250 uczestników z Polski i świata, zostało zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy ze Stowarzyszeniem Top 500 Innovators.

Spotkanie oficjalnie otworzyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Guliński, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull oraz Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators Katarzyna Walczyk-Matuszyk. Prof. Guliński w swoim wystąpieniu podkreślił, jak duże znaczenie dla polskich innowacji mają absolwenci programu, bo to oni mogą zmienić obraz polskiej nauki. Ambasador Mull zaznaczył, że środowisko Top 500 ma realny wpływ na budowanie przyszłości kraju, także dzięki współpracy z amerykańskimi partnerami. Prezes Stowarzyszenia zarysowała potencjał i osiągnięcia absolwentów Programu, jak również zadeklarowała chęć współpracy podejmowanej na rzecz nauki, innowacji oraz transferu technologii.

Zlot zainaugurowany został wykładem Jane Muir, kierującą centrum transferu technologii w University of Florida, która nie tylko przedstawiała blaski i cienie swojej profesji, ale pokazała także ścieżkę rozwoju centrum transferu technologii oraz realny wpływ skomercjalizowanych rozwiązań na pozycję uczelni, gospodarkę i poziom życia społeczeństwa.

Sesja TOP SPOT była okazją do zapoznania się z realizowanymi przez Topowiczów projektami i technologiami, które w najbliższym czasie wejdą na rynek oraz firmami i ich produktami, które są już dostępne komercyjnie. Nie zabrakło działań promujących przedsiębiorczość i kreatywność, a także wspierających relacje biznesowe z USA.

Podczas dwóch kolejnych sesji Zlotu głos zabrali goście, którzy przedstawili możliwości współpracy z absolwentami Top 500. Byli to kolejno przedstawiciele m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (prof. Jacek Guliński), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Tomasz Perkowski), KIC Innoenergy (Tomasz Pyrć), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Leszek Cieśla), Uniwersytetu Stanforda (prof. Piotr Moncarz, Paul Marca) oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (Ula Furman), Ambasady USA w Warszawie (Angela Palazzolo), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (Małgorzata Krasowska) oraz Amerykańskiej Izby Handlowej (Dorota Dąbrowski). Swoje działania zaprezentowali także reprezentanci stowarzyszeń oraz organizacji: Obywatele Nauki (Marcin Grynberg, Rafał Szymczak), Brokerzy Innowacji (Dariusz Kołoda) oraz Stanford Club of Poland (Robert Kowalski). Mówiono o projektach, inicjatywach, jak również chęci budowania długofalowej współpracy.

Pierwszy dzień Zlotu to także spotkania bilateralne i networkingowe, jak również debata o wyzwaniach komercjalizacji z udziałem m.in. przedstawicieli przedsiębiorstw, firm konsultingowych, aniołów biznesu oraz Topowiczów, którym udało się pozyskać kapitał na urynkowienie swoich pomysłów. Efektem sesji było pokazanie nie tylko palety możliwości, ale przede wszystkim zaprezentowanie realnych problemów, z jakimi stykają się zarówno oferujący jak i poszukujący kapitału.

Drugiego dnia Zlotu omówiono m.in. zagadnienia związane z programem Horyzont 2020 w kontekście możliwości finansowania zarówno projektów badawczych, jak i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Podkreślono silną integrację badań naukowych i innowacji, koncentrację na wyzwania społeczne i MŚP oraz znaczne uproszczenie procedur aplikacyjnych.

W kolejnym panelu (Dzielenie się wiedzą – wymiana doświadczeń – dydaktyka) omówiono doświadczenia dydaktyczne absolwentów programu TOP500 oraz ich zespołów, w ramach których zrealizowali zajęcia, warsztaty, wykłady i seminaria z zastosowaniem metod, technik i koncepcji poznanych w UC Berkeley oraz Stanford University. Zaprezentowano inicjatywy zmierzające do utworzenia nowych przedmiotów (a także rozszerzenia istniejących), kładąc nacisk na krzewienie przedsiębiorczości wśród studentów i pracowników uczelni wyższych oraz na komercjalizację wyników badań. Prelegenci podzielili się pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami w zakresie ww. inicjatyw. Te ostatnie są inspiracją do dokonywania zmian i dalszego doskonalenia inicjatyw edukacyjnych w myśl zasady krzewionej przez społeczność TOP500: it’s OK to fail!

Panel pt. Design Thinking na rzecz integracji środowiska absolwentów TOP 500 wywołał burzliwą dyskusję prelegentów oraz uczestników, dotyczącą kwestii zasadności zastosowania tej metody oraz roli jaką pełni design thinking w edukacji oraz w rozwiązywaniu realnych problemów w świecie nauki i biznesu. Wypowiedzi poszczególnych panelistów oraz pytania, opinie i wątpliwości wyrażone przez uczestników Zlotu pozwoliły na wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii zastosowania tej metody w praktyce oraz podsumowanie dotychczasowych inicjatyw edukacyjnych DT podejmowanych na terenie kraju.

II Zlot Absolwentów Programu TOP500 Innovators w Warszawie zakończyły podziękowania. Zgromadzone doświadczenia oraz zasoby pozytywnej energii powstałe podczas tegorocznego spotkania absolwentów niewątpliwie przełożą się na kolejne inicjatywy.

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista